Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.chemspecpolska.pl/ prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą Cleaning Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691986, NIP: 521 378 79 95, REGON: 368143639.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
telefon: +48 604 295 419 lub +48 537 244 854,
adres e-mail: chemspecpoland@gmail.com.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

I. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.chemspecpolska.pl/.
 2. Sprzedawca – Cleaning Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, KRS: 0000691986, NIP: 521 378 79 95, REGON: 368143639.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 7. Produkt (Towar) – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Kurs – usługa szkoleniowa w postaci kursów stacjonarnych lub online, dostępna w ofercie Usługodawcy
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktu lub uzyskanie dostępu do Kursu.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 7. Informacje dotyczące Produktu lub Kursów znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów i Kursów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi informacyjne poprzez publikację treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Sprzedawcy, a także usługi polegające na:
  1. umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży lub uzyskania dostępu do Kursu,
  2. umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta.
 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.
 6. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty lub Kursy dostępne w Sklepie internetowym.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

IV. Umowa sprzedaży Produktu

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym zgodnie z następującymi metodami:
  1. za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy chemspecpoland@gmail.com,
  3. telefonicznie pod numerem +48 604 295 419 lub +48 537 244 854.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując dodatkowe cechy zamawianego Produktu (o ile dotyczy). Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. W celu złożenia drogą elektroniczną lub telefonicznie, Klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym Produkcie oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VII ust. 4 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 24
  godziny.
 3. „Gwarancja dostawy na drugi dzień” – w przypadku zamówień złożonych w dniu roboczym do godziny 12.00, Sprzedawca gwarantuje dostawę na następny dzień roboczy. W przypadku braku dostawy na następny dzień roboczy Klient uprawniony jest to żądania zwrotu poniesionych kosztów przesyłki.
 4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
 5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
 6. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
 9. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty zamówienia w jego punktach stacjonarnych
  dostępnych pod adresami:
  1. ul. Łączyny 1, 02-820 Warszawa, czynnym w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,
  2. ul. Pogodna 8, 05-402 Otwock, wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

VI. Składanie zamówień na Kursy. Warunki świadczenia usługi

 1. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru pożądanego Kursu, jego datę oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*). Po dokonaniu wyboru Kursu Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Klient może zamówić dostęp do Kursu z pominięciem Formularza zamówienia, tj. poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną ze Sprzedawcą.
 3. Klient dokonuje płatności za Kurs w formie przedpłaty zgodnie z metodą określoną w roz. VII ust. 1 lit. a Regulaminu lub na podstawie faktury otrzymanej od Sprzedawcy w przypadku zamówienia Kursu zgodnie z ust. 2.
 4. Po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę Klient zostaje wpisany na listę uczestników Kursu oraz dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług w przedmiocie przeprowadzenia Kursu.
 5. Udział w Kursie dostępny jest jedynie dla Klienta, który dokonał poprawnego zamówienia i opłacił pełną cenę Kursu.
 6. Kurs w trybie stacjonarnym odbywa się w czasie oraz miejscu zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej i zamówieniem Klienta.
 7. Kurs w trybie online odbywa się w czasie zgodnym z opisem zawartym na stronie internetowej i zamówieniem Klienta. Dostęp do Kursu Klient uzyskuje z wykorzystaniem danych otrzymanych od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w trakcie składnia zamówienia.
 8. Informacje o Kursie zawarte na stronie internetowej opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za przydatność danego Kursu do działalności zawodowej lub zarobkowej Klienta. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za poziom wiedzy i umiejętności nabytych w związku z udziałem w Kursie.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia przebiegu Kursu zgodnie z jego opisem.
 10. Brak udziału Klienta w Kursie lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Sprzedawcę, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Klienta płatności za Kurs lub jego część, w której Klient nie brał udziału.
 11. W przypadku gdy zrealizowanie Kursu lub jego części nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient uprawniony jest wyłącznie do otrzymania zwrotu ceny niezrealizowanego Kursu lub jego części bez prawa do kierowania wobec Sprzedawcy roszczeń przewyższających tą cenę.
 12. Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Kursu prowadzonego w formie online, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do udziału w Kursie.

VII. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin);
  2. za pobraniem,
  3. gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Sprzedawca oprócz metod płatności wskazanych w ust. 2 umożliwia zapłatę przelewem z odroczonym terminem płatności. Wskazana forma płatności dostępna jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta. W przypadku płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

VIII. Rękojmia za wady Produktu

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. Rękojmia nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania produktów.
 5. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres chemspecpoland@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 9. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: Chemspec Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Łączyny 1, 02-820 Warszawa.
 10. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 11. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik lub w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną na adres chemspecpoland@gmail.com lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
  upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Produkt należy dostarczyć na adres: Cleaning Support Sp. z o.o. , ul. Łączyny 1, 02-820 Warszawa.
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Sprzedawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Sprzedawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 14. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

X. Program “Gwarancja Satysfakcji Klienta lub zwrot gotówki”

 1. Bez uchybienia dla ustawowych uprawnień przysługujących konsumentom, Klient dokonujący zakupu urządzenia lub środków chemicznych z oferty Sprzedawcy posiada 14 dni kalendarzowych na przetestowanie Produktu.
 2. W przypadku, gdy zakupione urządzenie nie spełnia oczekiwań Klienta, może on dokonać zwrotu sprawnego urządzenia i otrzymać zwrot płatności. Koszty zwrotu urządzenia obciążają Klienta.
 3. W przypadku, gdy zakupione przez Klienta środki chemiczne nie spełniają jego oczekiwań, Sprzedawca gwarantuje możliwość zwrotu nieużywanego, znajdującego się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu Produktu. Koszty zwrotu środków chemicznych obciążają Klienta.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, o których mowa w ust. 2-3 w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu Produktu od Klienta. Sprzedawca może odmówić zwrotu płatności w przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w ust. 2-3 (np. zwrot niesprawnego urządzenia lub środków chemicznych w naruszonym opakowaniu).
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

XI. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej chemspecpoland@gmail.com.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres chemspecpoland@gmail.com.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
  rękojmi.
 5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

XIII. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

XIV. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy zobowiązana jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta lub inną osobę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie
  Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (http://wiih.org.pl/index.php) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 3. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 4. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
  1. sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
  2. sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.